விலைப்பட்டியல்

குறிப்பு: இம்மருந்துகள் மருந்துக்கடைகளில் கிடைப்பவை அல்ல. சிகிச்சையை பொருத்து மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி மட்டுமே வழங்கப்படும் மருந்துகளாகும்.

SSV செட் RS.7,800/- (உள்ளூர் தபால்/கூரியர் கட்டணம் உட்பட)
SSV 1:

காலை ஆகாரத்திற்கு பின் (நெல்லியளவு சாப்பிடவும்)

SSV 2:

காலை ஆகாரத்திற்கு பின் (நெல்லியளவு சாப்பிடவும்)

SSV 3:

இரவு ஆகாரத்திற்கு பின் (நெல்லியளவு சாப்பிடவும்)

SSV 4:

இரவு ஆகாரத்திற்கு பின் (நெல்லியளவு சாப்பிடவும்)

தங்க மாத்திரை:

இரவு ஒரு மாத்திரை ஆகாரத்திற்கு பின் சாப்பிடவும்

கருப்பு மாத்திரை:

இரவு ஒரு மாத்திரை ஆகாரத்திற்கு பின் சாப்பிடவும்

சிவராஜ் செட், 15,300/- (உள்ளூர் தபால்/கூரியர் கட்டணம் உட்பட)
SJ-A:

காலை, இரவு ஆகாரத்திற்கு பின் (நெல்லியளவு சாப்பிடவும்)

SJ-B:

காலை, இரவு ஆகாரத்திற்கு பின் (நெல்லியளவு சாப்பிடவும்)

தங்க மாத்திரை:

இரவு ஒரு மாத்திரை ஆகாரத்திற்கு பின் சாப்பிடவும்

கருப்பு மாத்திரை:

இரவு ஒரு மாத்திரை ஆகாரத்திற்கு பின் சாப்பிடவும்

SSS செட் RS.5,300/- (உள்ளூர் தபால்/கூரியர் கட்டணம் உட்பட)
SSS 1:

காலை ஆகாரத்திற்கு பின் (நெல்லியளவு சாப்பிடவும்)

SSS 2:

காலை ஆகாரத்திற்கு பின் (நெல்லியளவு சாப்பிடவும்)

SSS 3:

இரவு ஆகாரத்திற்கு பின் (நெல்லியளவு சாப்பிடவும்)

தங்க மாத்திரை:

இரவு ஒரு மாத்திரை ஆகாரத்திற்கு பின் சாப்பிடவும்

கருப்பு மாத்திரை:

இரவு ஒரு மாத்திரை ஆகாரத்திற்கு பின் சாப்பிடவும்

ஸ்பெஷல் செட் RS.3,300/- (உள்ளூர் தபால்/கூரியர் கட்டணம் உட்பட)
ஸ்பெஷல் செட் A:

காலை ஆகாரத்திற்கு பின் (நெல்லியளவு சாப்பிடவும்)

ஸ்பெஷல் செட் B:

இரவு ஆகாரத்திற்கு பின் (நெல்லியளவு சாப்பிடவும்)

தங்க மாத்திரை:

இரவு ஒரு மாத்திரை ஆகாரத்திற்கு பின் சாப்பிடவும்

கருப்பு மாத்திரை:

இரவு ஒரு மாத்திரை ஆகாரத்திற்கு பின் சாப்பிடவும்

A1 செட் RS.2,300/- (உள்ளூர் தபால்/கூரியர் கட்டணம் உட்பட)
பாலாமிர்தம்:

காலை, இரவு ஆகாரத்திற்கு பின் (நெல்லியளவு சாப்பிடவும்)

தங்க மாத்திரை:

இரவு ஒரு மாத்திரை ஆகாரத்திற்கு பின் சாப்பிடவும்

கருப்பு மாத்திரை:

இரவு ஒரு மாத்திரை ஆகாரத்திற்கு பின் சாப்பிடவும்

பத்தியம்

கோழி, முட்டை, மதுபானங்கள், இனிப்பு இவற்றை நீக்கவும்.

உங்கள் பாதிப்புக்குத்தக்க மற்ற பத்தியம் வைத்தியர் கூறுவார்.

ஆங்கில மருந்து சாப்பிடலாம் பாதிப்பு இல்லை.